Privacybeleid Verslavingskoepel Kempen

Filosofie en werking van de Verslavingskoepel Kempen

De Verslavingskoepel Kempen VZW is een netwerkorganisatie die bestaat uit ervaringsdragers verslaving, hun familie of mantelzorgers, professionele hulpverleners die zorg geven aan personen met een verslaving of hun naasten. De Verslavingskoepel Kempen is dus een koepel waarin ervaringsdragers verslaving en hulp- en zorgverleners van CAW de Kempen, CGG Kempen, Ziekenhuisnetwerk Kempen, huisartsen, steden en gemeenten en ‘T Kader samenwerken. De filosofie van de Verslavingskoepel Kempen vertrekt vanuit een gelijkwaardigheid van ervaringskennis en professionele kennis. Door die kennis samen te leggen en te delen kan de zorg voor personen met een verslaving en hun naasten verbeteren.
De website van de Verslavingskoepel Kempen is een platform waar deze kennis wordt gedeeld. Het is een contactpunt waar vragen, opmerkingen, suggesties, … in verband met verslaving, hulpverlening, zelfhulpgroepen, … terecht kunnen. We proberen altijd een antwoord te geven, we zullen dit natuurlijk wel niet altijd kunnen geven. Om dit mogelijk te maken houden we een aantal gegevens bij.
De Verslavingskoepel Kempen behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Verslavingskoepel Kempen de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of GDPR genoemd), de Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook het AVG Decreet van de Vlaamse gemeenschap.

Overzicht en het doel van de gegevens die wij verwerken

Welke gegevens houden we bij?

Als je contact met de Verslavingskoepel Kempen en zijn medewerkers opneemt via telefoon, website, mail, sociale media of brief wordt je naam, of je man/vrouw/neutraal bent, je telefoonnummer, adres en IP- en mailadres opgenomen in ons bestand. Als je het contactformulier invult, of contact opneemt, vragen we je toestemming om je gegevens op te nemen in ons bestand.
Ook andere gegevens staan in ons bestand, zoals je contactpersonen bij de Verslavingskoepel, andere contactpersonen die behoren tot je organisatie, je leeftijd, je functie of positie (bv. gestabiliseerd, mantelzorger, professioneel, hulpzoekend, beleidsmedewerker, wetenschappelijk medewerker) en of je een vraag had bv. een vraag voor samenwerking, een projectvraag of een zorgvraag in verband met alcohol- en/of druggebruik.

Wat doen we met deze gegevens?

Je gegevens worden in eerste plaats gebruikt om je een antwoord te kunnen geven op je vragen. Ze worden dus gebruikt om met elkaar te kunnen communiceren of om samen te kunnen werken. Stel je ons een vraag dan kan je worden gecontacteerd door medewerkers van de Verslavingskoepel.
Je vraag kan ook gedeeld worden naar medewerkers van de partnerorganisaties die de Verslavingskoepel Kempen vormen, die dan contact met je kunnen opnemen. Je persoonsgegevens en vraag worden dus enkel gedeeld met organisaties of hulpverleners die in de Verslavingskoepel Kempen samenwerken voor onze zorgverlening.
Naam, adres- en mailgegevens worden ook gebruikt om je te informeren over evenementen die de Verslavingskoepel Kempen organiseert of over evenementen waar we bij betrokken zijn, zoals bv. onze jaarlijkse netwerkdag. Je kan onderaan aangeven dat je geen informatie of uitnodigingen wenst te ontvangen. Je kan later ook nog vragen via een mail
( info@verslavingskoepel.be) of telefoon (maandagnamiddag, donderdagnamiddag 014/57 10 38).
Gegevens worden ook gebruikt voor statistieken en in het kader van samenwerkingsovereenkomsten en projecten. Hiervoor worden de gegevens volledig anoniem verwerkt. Statistieken zijn nodig voor het opmaken van jaarverslagen, om een degelijk bestuur en beleid te kunnen voeren en ter informatie van de partnerorganisaties die de werking mee ondersteunen of financieren.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De Verslavingskoepel Kempen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden diensten of wettelijk verplichte taken. Naam en identiteitsgegevens worden maximaal 2 jaar na het laatste contact bewaard. Je kan altijd aangeven dat we je gegevens eerder verwijderen uit onze contactgegevens door het sturen van een mail naar info@verslavingskoepel.be.
Je kan onderaan aangeven dat je uitnodigingen voor netwerkdagen, werkgroepen, symposia, denkdagen of gelijkaardige evenementen wenst te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven door een mail te sturen naar info@verslavingskoepel.be. Geanonimiseerde persoonsgegevens worden langer bewaard voor het archief en voor statistische verwerking.
Verslavingskoepel Kempen bewaart jouw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet gedeeld met externen. Externen zijn anderen dan de hulp- en zorgverleners van de partnerorganisaties waaruit de Verslavingskoepel Kempen bestaat. Delen aan externen kan alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft.

Wat zijn jouw rechten?

Wist je dat je belangrijke rechten hebt:

  • Recht op duidelijke informatie op wat er met je gegevens gedaan wordt.
  • Recht op inzage. Je hebt het recht om jouw gegevens in te kijken of een kopie te vragen. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.Als je vraagt om je gegevens in te kijken, of om een kopie te krijgen, dan kan je hiervoor langskomen op het onthaal van de Verslavingskoepel Kempen, Antwerpseweg 1A, bus 1, 2440 Geel.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of te verbeteren. Merk je dat de Verslavingskoepel Kempen foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten wijzigen of te laten verbeteren.
  • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht je gegevens te laten wissen. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wist u dat u vaak niet alle persoonsgegevens kunt wissen? Soms zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we maar gedeeltelijk voldoen aan jouw wens. Je kan bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit boekhoudkundige gegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om de verwerking van gegevens te beperken. Je hebt het recht om geen of minder gegevens te laten verwerken of de verwerking er van te beperken. Je hebt ook het recht om je toestemming voor verwerking in te trekken. Heb je bv. toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken voor een bepaald doel? Bv. In het kader van een project? Je kan deze toestemming op elk moment weer intrekken voor toekomstige verwerkingen. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op reeds uitgevoerde verwerkingen. In de mate van het mogelijke proberen we echter ook de reeds uitgevoerde verwerkingen aan te passen.
  • Recht op dataportabiliteit: je hebt recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De Verslavingskoepel Kempen werkt niet met profilering of algoritmen. Er zijn dus geen geautomatiseerde beslissingen op basis van algoritmen of profielen.


Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten op verschillende manieren uitoefenen:
We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord en dit uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben.
Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier je de informatie wenst te krijgen (vb. per e-mail, per post, mondeling, ...).

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je een vraag of een klacht, contacteer onze ombudsdienst:
Je hebt altijd ook het recht om klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in de Europese Economische Ruimte. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about- edpb/members_nl#member-be
In België kan je voor Vlaamse bestuursinstanties terecht bij de:
Vlaamse Toezichtcommissie:
E-mailadres: contact@toezichtcommissie.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 553 20 85